Privacy

Een aantal gegevens gaat naar de huisarts, de zorgverzekeraar en het DBC Informatie Systeem (DIS):

 • De huisarts: het is gebruikelijk dat een brief naar uw huisarts gaat, zodat hij/zij op de hoogte is van de intake en de behandeling. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan wordt deze brief niet verstuurd.
 • Uw ziektekostenverzekering: het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bepaald dat de zorgverzekeraar de
  hoofdclassificatie/diagnose mag vernemen in combinatie met de geleverde zorg. Deze combinatie, de DBC (diagnose behandelcombinatie) is vanaf 2008 de basis van de betaling van de zorg. Als u er bezwaar tegen heeft dat bij de ziektekostenverzekeraar een diagnose van u bekend is dan kunt u ervoor kiezen zelf te betalen.
 • Het DIS: afgesloten DBC’s moeten, ook voor zelfbetalers, aangeleverd worden aan een centrale instantie, die deze gegevens nodig heeft voor het uitvoeren van wettelijke taken. Hierbij worden geen persoonsgegevens aangeleverd. Diagnose en aantal zittingen worden versleuteld en anoniem verwerkt. De hiervoor benodigde software betrek ik van AXIANS.
 • Voor elke berichtgeving wordt vooraf uw toestemming gevraagd. 

 • Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier is niet voor derden toegankelijk. 

PRIVACYSTATEMENT PSYCHOTHERAPIEPRAKTIJK M.A. DEN HOLLANDER-MEERSMA

Psychotherapiepraktijk M.A. den Hollander-Meersma, gevestigd te Haren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 011569780000, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe M.A. den Hollander-Meersma met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1.     Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie M.A. den Hollander-Meersma persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van M.A. den Hollander-Meersma;
 3. alle overige personen die met M.A. den Hollander-Meersma contact opnemen of van wie M.A. den Hollander-Meersma persoonsgegevens verwerkt.

 2.     Verwerking van persoonsgegevens

M.A. den Hollander-Meersma verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 

 3.     Doeleinden verwerking

 

M.A. den Hollander-Meersma verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 4.     Rechtsgrond

M.A. den Hollander-Meersma verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 5.        Verwerkers

M.A. den Hollander-Meersma kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens haar instructies persoonsgegevens verwerken. Zij sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 6.        Persoonsgegevens delen met derden

M.A. den Hollander-Meersma deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Zij deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7.        Doorgifte buiten de EER

M.A. den Hollander-Meersma geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt M.A. den Hollander-Meersma ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8.        Bewaren van gegevens

M.A. den Hollander-Meersma bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij hanteert  in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 9.        Wijzigingen privacystatement

M.A. den Hollander-Meersma kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van M.A. den Hollander-Meersma gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10.     Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht M.A. den Hollander-Meersma te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar m.hollandermeer@gmail.com.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop M.A. den Hollander-Meersma persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met M.A. den Hollander-Meersma door een e-mailbericht te sturen naar m.hollandermeer@gmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).